Default

Asociaţia Hârtiei din România

• Bookmarks: 4561


Asociaţia Hârtiei a luat fiinţă dintr-o nevoie obiectivă a principalilor distribuitori de hârtie din România de a avea cadrul legal pentru exprimarea profesională a preocupărilor şi problemelor comune cu care se confruntă pe piaţă şi totodată din nevoia de articulare a acestui domeniu de activitate la viaţa de afaceri de tip european, cu reprezentare adecvată în organizaţiile şi forurile specifice.

Deşi au existat şi până în anul 2007 tentative şi iniţiative de reunire a distribuitorilor de hârtie într-o asociaţie profesională, acestea nu s-au putut concretiza la acea vreme. Trebuie să recunoaştem că în fapt iniţiativa care a conferit mai multă putere de convingere şi motivaţie realizării Asociaţiei Hârtiei din România a venit din partea EUGROPA, prin domnul Hubert Duijsens, secretarul general al acesteia, împreună cu EUROPAPIER, prin domnul Michael Radax, director de zonă şi domnul George Diaconu, directorul general la acea vreme al acestui distribuitor, care au organizat în septembrie 2007 o primă întrunire consultativă a distribuitorilor reprezentativi din România. Odată realizat acordul de voinţă pentru realizarea unei astfel de asociaţii, celelale întruniri au clarifi cat obiectivele, statutul, structura  etc. iar procedura legală de înregistrare a asociaţiei s-a fi nalizat în anul 2008.

La ora actuală, membrii Asociaţiei Hârtiei sunt: Antalis România, Augusta Papier, Europapier România şi Romanian Paper Distribution. Suntem în continuare deschişi pentru primirea în asociaţie a acelor distribuitori cu vocaţie de membri constructivi, factori de echilibru şi sinergii benefi ce societăţii şi afacerilor sănătoase, pe termen lung.

De la început ne-am afi liat asociaţiei europene EUGROPA, care reuneşte asociaţiile naţionale ale distribuitorilor de hârtie şi desfăşoară o serie de activităţi specifi ce la nivel european. Conectarea la structurile profesionale europene ne-a permis să avem acces direct la şedinţele consiliului director al acestei organizaţii europene de profil, să participăm la dezbaterile anuale din cadrul acestuia şi la luarea deciziilor, să sesizăm prin contactele directe cu reprezentanţii fiecărei asociaţii naţionale din ţările membre modifi cările care au loc în piaţă, tendinţele şi implicaţiile acestora, care inevitabil ne interesează şi pe noi, cei din România.

După cum am văzut începând cu toamna anului trecut, oricât de departe şi inofensivă pentru România ni se părea criza fi nanciară din SUA, aceasta s-a propagat cu o viteză surprinzătoare datorită efectului globalizării economiei. Cu atât mai mult, ceea ce se întâmplă în Europa în piaţa pe care activăm, ne priveşte şi avem nevoie să afl ăm în timp util.

Am început cu acest aspect al integrării Asociaţiei Hârtiei în EUGROPA deoarece există tentaţia să gândim uneori că nu avem nevoie de această conectare, că problemele noastre în plan naţional sunt ale noastre şi numai ale noastre şi nimeni nu ne poate ajuta să le rezolvăm decât noi înşine – numai între noi eventual. Foarte adevărat, de altfel, din perspectiva unui principiu universal valabil, tot mai mult invocat şi aplicat mai ales în situaţii concrete, când oamenii au înclinaţia să aştepte exclusiv rezolvări din afara lor, ca o absolvire de la răspunderea asumării efortului propriu. Dar inserarea, racordarea la structurile europene de profi l pentru a fi  în mijlocul a ceea ce se petrece în comunitatea în care ţara noastră s-a integrat este după opinia noastră o necesitate vitală în mediul de afaceri. Modul cum a evoluat consumul de hârtie în ţările emergente din zona central şi est europeană ne poate da indicii şi o măsură a ceea ce se poate obţine şi în ţara noastră, dacă facem inferenţele adecvate.

Nu putem trăi şi acţiona izolat şi nici nu putem să ne autocondamnăm la marginalizare profesională, arborând stindardul naţionalismului de profi l. Cunoaşterea dimensiunilor pieţei europene şi a tendinţelor acesteia, din care, vrem nu vrem, face parte şi cea a României, este o cerinţă stringentă pentru membrii Asociaţiei Hârtiei. Aceştia au con-siderat încă de la înfi inţarea asociaţiei că au nevoie de cifre care să fie girate de un sistem organizaţional de profil şi nu de estimări subiective, “după ureche”, eventual manipulate în funcţie de interese unilaterale.

De aceea în cadrul EUGROPA, membrii acestei organizaţii europene, asociaţiile naţionale din fi ecare ţară, trimit lunar datele statistice necesare stabilirii dimensiunii de ansamblu şi în structură sortimentală a pieţei distribuţiei de hârtie şi cartoane şi primesc în retur datele fi nale statistice pentru toate ţările ale căror asociaţii naţionale de profi l sunt membre în EUGROPA.

În afară de acest benefi ciu, cadrul organizaţional al Asociaţiei Hârtiei este destinat a permite comunicarea şi relaţionarea legală a competitorilor pe teme şi probleme de un real interes comun: – stimularea unui comportament de plată din partea clienţilor, care să permită fl uxul normal între verigile lanţului economic: fabrică producătoare – distribuitor – convertor de hârtie – client intermediar sau final; informarea în timp util a membrilor asociaţiei asupra distorsiunilor  induse de eventuale comportamente şi practic anticoncurenţiale şi găsirea modalităţilor de a preveni şi descuraja astfel de practici; iniţierea unor demersuri pe lângă autorităţile competente pentru sesizarea unor imperfecţiuni legislative care induc distorsiuni în piaţă şi creează breşe în asigurarea unei concurenţe loiale (a se vedea modul cum se desfăşoară concret unele licitaţii de achiziţii publice de hârtie şi carton, destinate clar unui anumit furnizor, prin precizarea în caietul de sarcini a unui anumit gramaj special şi a unor termene de livrare de câteva zile de la semnarea contractului, ceea ce înseamnă că deja a fost avut în vedere un anumit furnizor, restricţionânduse astfel accesul altor furnizori etc).

%newline%

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/ 2006 cu modifi cările aduse acesteia tocmai în scopul de a împiedica practici ilegale nu a înlăturat unele tertipuri de a eluda legalitatea prin însuşi modul în care sunt întocmite caietele de sarcini. În plus, trebuie să spunem că mulţi din organizatorii de licitaţii practic impun dictatorial contracte asupra cărora ofertanţii, cu toată prevederea din procedura oficială de a solicita clarificări sau a face menţiuni, nu obţin în realitate decât condiţii impuse unilateral, fără negociere şi sunt nevoiţi să semneze aceste contracte de teama de a pierde posibilitatea de a vinde, chiar dacă oferta lor e competitivă şi tehnic şi fi nanciar. Asociaţia Hârtiei va face demersuri, în numele membrilor ei, apelând şi la instituţiile locale şi la cele europene contra concurenţei neloiale.

Domeniul distribuţiei hârtiei şi a cartonului, comparativ cu alte domenii de activitate, se caracterizează printr-o concentrare mai mare, de aceea efectul unui eventual comportament neloial, anticoncurenţial poate fi  deosebit de perturbator pentru piaţa în ansamblul ei, cu efect de bumerang chiar pentru cel care îl practică. Ne preocupă de asemenea formarea profesională mai efi cientă a resurselor umane din distribuţia hârtiei şi a cartonului, un centru de formare specializat în cadrul asociaţiei noastre sau în colaborare cu alte asociaţii înrudite  putând să contribuie mult mai bine la soluţionarea unei probleme de fond a efi enţei economice.

Dintre toate obiectivele şi activităţile Asociaţiei Hârtiei aş mai preciza şi preocuparea pentru colaborarea cu alte asociaţii naţionale cu profi l profesional şi patronal, înrudite ca domeniu de activitate. Spre exemplu cu APIIP, faţă de care personal am toată aprecierea pentru iniţiativele benefi ce pe care le-am constatat. De asemenea, am dori să putem dialoga constructiv şi cu o asociaţie la nivel naţional a tipografi lor, eventual o federaţie de tip patronal.

O ocazie cu care am simţit mult lipsa unei astfel de asociaţii la nivel naţional a fost atunci când am primit în luna august 2009 din partea CEPIFINE şi EUGROPA solicitarea de a iniţia un dialog în plan naţional cu reprezentanţi ai producătorilor, distribuitorilor, tipografi lor şi altor procesori de hârtie şi cartoane, reprezentanţi ai agenţiilor de publicitate şi ai producătorilor pentru industria de publicitate, ai domeniului media şi în general ai comunicării, pentru a-i sensibiliza să participle la un proiect european (PRINT POWER) care este destinat a revigora puterea întregului lanţ economic care participă la realizarea comunicării prin tipar pe hârtie şi carton.

Cele trei asociaţii europene care reprezintă trei verigi şi respectiv componente ale angrenajului economic din domeniului comunicării hârtiei tipărite: CEPIFINE ( Asociaţia europeană a producătorilor de celuloză şi hârtie), EUGROPA (Asociaţia Europeană a Distribuitorilor de Hârtie) şi INTERGRAF (Asociaţia Europeană a Tipografi lor) au ajuns la concluzia că este necesar să-şi reunească eforturile pentru a contribui la întărirea imaginii acestor industrii în calitatea lor de participante la o dezvoltare durabilă şi în acelaşi timp să contracareze tendinţele care asociază aceste industrii cu efecte distructive asupra pădurilor şi asupra mediului, în general. În acest scop, aceste asociaţii au gândit pentru început o campanie de comunicare de amploare, intitulată “PRINT POWER”, pe baza unui proiect care va fi  elaborat de un comitet cu sediul la Bruxelles, pentru asigurarea unei unităţi şi consecvenţe conceptuale şi va fi  fi nanţat printr-un buget, care va avea o contribuţie mixtă: jumătate din buget asigurat la nivel central, provenind de la cele trei asociaţii europene şi jumătate mobilizat la nivel naţional, în fi ecare ţară, de către o structură naţională care să reunească reprezentanţi ai producătorilor, distribuitorilor, tipografi lor, industriei de publicitate, imagine şi comunicare. Pentru un astfel de proiect este nevoie de un dialog, mai întâi între corespondentele, echivalentele la nivel naţional ale celor trei asociaţii europene de profil.

După cum vedeţi, în situaţia în care la noi în ţară acestea nu sunt bine reprezentate, România ca ţară riscă să rămână în afara proiectelor, iniţiativelor, demersurilor şi forurilor care în mod natural şi  organic pot juca un rol important în construcţia unei imagini favorabile pentru ţara noastră, pot ajuta la contracararea acelor episoade de imagine care nu ne-au fost benefi ce. Acest proiect se află acum în stadiu de explorare în rândul ţărilor care constituie nucleul contribuţional: Marea Britanie, Germania, Austria, Franţa, Italia etc. urmând ca după ce se obţine acordul de principiu cu privire la fezabilitatea proiectului să se angreneze şi celelalte structuri naţionale.

Vom ţine la curent pe cei interesaţi şi avizaţi pentru acest proiect şi contăm pe un spirit de conlucrare.

Similar Posts:

4 recommended
comments icon0 comments
0 notes
561 views
bookmark icon

Write a comment...